Adatvédelmi nyilatkozat

 
Név: Reforma Sport Kft
Székhely: Budapest 1092 Bakáts tér 8
2018.
 
 
I.FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
I.1. Bevezetés
Adatkezelő kinyilvánítja, hogy adatkezelési tevékenységét úgy végzi, hogy az
minden körülmények között feleljen meg a hatályos jogszabályoknak, vonatkozó
előírásoknak és hatósági állásfoglalásoknak, ennek érdekében meghozza a
megfelelő belső szabályokat, technikai és szervezési intézkedéseket.
Jelen szabályzat kiadásakor az Adatkezelő irányadónak tekinti különösen:
Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK
rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a
továbbiakban: Rendelet)
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseit.
I.2. A szabályzat célja
1. A szabályzat célja azon belső szabályok megállapítása és intézkedések
megalapozása, amelyek biztosítják, hogy az Adatkezelő adatkezelési tevékenysége
megfeleljen a Rendelet, és az Info tv. és egyéb irányadó jogszabályok
rendelkezéseinek.
2. A szabályzat célja továbbá, hogy a Rendeletnek, és az abban megfogalmazott, a
személyes adatok kezelésére vonatkozó elveknek (5. cikk) való megfelelés
Adatkezelő általi igazolására szolgáljon.
3. A szabályzat célja továbbá, hogy az Adatkezelő dolgozói számára munkájuk során
egyértelmű iránymutatásként szolgálhasson az adatkezelési folyamataik
kérdésében.
I.3. A szabályzat hatálya
(1) E szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelő minden munkatársára azokban az
ügyekben, amelyekben természetes személyre vonatkozó személyes adatokat kezel,
vagy a személyes adatokhoz bármilyen módon hozzáfér.
(2) A szabályzat hatálya nem terjed ki az olyan személyes adatkezelésre, amely jogi
személyekre vonatkozik, beleértve a jogi személy nevét és formáját, valamint a jogi
személy elérhetőségére vonatkozó adatokat.
 
I. 4. Fogalom meghatározások
E szabályzat alkalmazásában irányadó fogalom meghatározásokat a Rendelet 4.
cikke tartalmazza. Ennek megfelelően emeljük ki a főbb fogalmakat:
1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre
(„érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy,
aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név,
szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi,
fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált
vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek
összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy
megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés
vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy
összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli
kezelésük korlátozása céljából;
4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan
formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez
fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi
teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes
preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási
helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére
használják;
5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek
következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható
meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik,
feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési
intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható
természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált,
decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt
állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
7. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének
céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés
céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt
vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a
tagállami jog is meghatározhatja;
8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes
adatokat kezel;
9. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik,
függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy
egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek
hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e
közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak
megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
10. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az
adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő
vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére
felhatalmazást kaptak;
11. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és
megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett
nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi,
hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
12. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított,
tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes
megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az
azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 
II. FEJEZET
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
 
II.1. Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján
(1) A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett hozzájárulását
személyes adatai kezeléséhez jelen szabályzat mellékletét képező „Hozzájáruló
nyilatkozat” elnevezésű iraton kell beszerezni.
(2) Hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett az Adatkezelő internetes
honlapjának megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre
vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan
nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett
hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi. A
hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül
hozzájárulásnak.
(3) A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes
adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is
szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell
adni.
(4) Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg,
amely más ügyekre is vonatkozik – pl. szolgáltatási szerződés megkötése - a
hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen
megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető
formában, világos és egyszerű nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását tartalmazó
ilyen nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti a Rendeletet, kötelező erővel nem
bír. Az Adatkezelő nem kötheti szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes
adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a
szerződés teljesítéséhez.
(5) A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni,
mint annak megadását.
(6) Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az
Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül,
valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
II.2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az
érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az
érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
A szerződés megkötésekor megadott személyes adatok az Adatkezelő számára
szükségesek a szerződés teljesítéséhez. Ez az érdek elegendő jogalap a személyes
adatok kezeléséhez. Az érdek mindaddig fennáll, amíg a teljesített szerződéshez
kapcsolódóan jogos érdekek érvényesítésére sor kerülhet – azaz a szerződés
teljesítését követő általános öt éves polgári jogi igényérvényesítési határidő lejártáig
(kivéve azon eseteket, amelyeknél jogszabály rövidebb igényérvényesítési határidőt
határoz meg).
II.3. az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez szükséges
 
II.3.1 Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából
Az Adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és
számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként,
szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben
meghatározott adatait. Az adatok kezelése különösen az általános forgalmi adóról
szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a, valamint a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény 167.§-a, illetve a alapján történik.
 
II.3.2. Kifizetői adatkezelés
Az Adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és
járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása,
bérszámfejtés, társadalombiztosítási, nyugdíj ügyintézés) céljából kezeli azon
érintettek – munkavállalók, családtagjaik, foglalkoztatottak, egyéb juttatásban
részesülők – adótörvényekben előírt személyes adatait, akikkel az adózás rendjéről
szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 7.§ 31. szerinti kifizetői kapcsolatban áll. A kezelt
adatok körét az Art. 50.§-a határozza meg, külön is kiemelve ebből: a természetes
személy természetes személyazonosító adatait, nemét, állampolgárságát, a
természetes személy adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ
szám). Amennyiben az adótörvények ehhez jogkövetkezményt fűznek, az Adatkezelő
kezelheti a munkavállalók egészségügyi (Szja tv. 40.§) és szakszervezeti (Szja
47.§(2) b./) tagságra vonatkozó adatokat adó és járulékkötelezettségek teljesítése
(bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából.
 
II.3.3. A Levéltári törvény szerint maradandó értékű iratokra vonatkozó
adatkezelés
(1) Az Adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése jogcímén kezeli a köziratokról, a
közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény
(Levéltári törvény) szerint maradandó értékűnek minősülő iratait abból a célból,
hogy az Adatkezelő irattári anyagának maradandó értékű része épségben és
használható állapotban a jövő nemzedékei számára is fennmaradjon. Az adattárolás
ideje: a közlevéltár részére történő átadásig.
(2) A személyes adatok címzettjeire és az adatkezelés egyéb kérdéseire a Levéltári
törvény irányadó.
 
II.3.4. Adatkezelés egyéb jogszabályi felhatalmazás alapján
Adatkezelő jelen szabályzat függelékeiben meghatározott módon és jogalapon kezel
személyes adatokat. Erre tekintettel az Adatkezelő jelen szabályzat függelékeiben
esetlegesen meghatározott külön jogszabályhelyek alapján is kezel(het) személyes
adatokat.
 
II.4 az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges
Az adatkezelés jogalapja lehet az is, hogy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél
jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. A jogos érdek alapján történő
adatkezelés esetén mindig szükséges érdekmérlegelési-vizsgálatot végezni, hogy az
érvényesíteni kívánt érdek nagyobb-e, mint a személyes adatok védelméhez fűződő
érdek. Az erre vonatkozó értékelés bemutatására Adatkezelő köteles.
 
III. FEJEZET
AZ ÉRINTETTEK TÁJÉKOZTATÁSA
 
III.1. Az Adatkezelő függetlenül az adatkezelés jogalapjától az érintetteket
az alábbiak szerint tájékoztatja az adatkezelés tényéről
Az Adatkezelő a jelen szabályzat mellékletei szerinti adatkezelési tájékoztatókat
elérhetővé teszi az érintettek számára. E tájékoztató célja, hogy az érintetteket e
nyilvánosan is elérhető formában az adatkezelés megkezdése előtt és annak
folyamán is egyértelműen és részletesen tájékoztassa az adataik kezelésével
kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az
adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés
időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak
ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati
lehetőségeire is. Ezen adatkezelési tájékoztatót a legfontosabb adatkezelési lépések
mindegyikénél külön linkkel jelölve megismerhetővé kell tenni (például egy
regisztráció esetében a regisztráció előtt, a regisztráció folyamatánál, stb.). E
tájékoztató elérhetőségéről az érintetteket tájékoztatni kell.
 
IV. FEJEZET
                                   AZ ADATKEZELŐ EGYES ADATKEZLÉSEI    
 
Munkaügyi, személyzeti adatok
Munkaügyi adatok kezelésére vonatkozó általános szabályok
(1) A munkavállalóktól kizárólag olyan adatok kérhetők és tarthatók nyilván,
valamint olyan munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok végezhetők, amelyek
munkaviszony létesítéséhez, fenntartásához és megszüntetéséhez, illetve a
szociális-jóléti juttatások biztosításához szükségesek és a munkavállaló személyhez
fűződő jogait nem sértik.
(2) Az Adatkezelő munkavállalói adatai közül a Rendelet 6. cikk (1) bekezdése b) (az
adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik
fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő
lépések megtételéhez szükséges) és c) (az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó
jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges) jogcímén munkaviszony létesítése
céljából kezeli a jelen szabályzat függelékében függelékben meghatározott
adatokat.
(3) Az Adatkezelő munkavállalói adatai közül a Rendelet 6. cikk (1) bekezdése b) (az
adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik
fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő
lépések megtételéhez szükséges) és c) (az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó
jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges) jogcímén munkaviszony fenntartása
vagy megszűnése céljából kezeli a jelen szabályzat függelékben meghatározott
adatokat.
(4) Betegségre és szakszervezeti tagságára vonatkozó adatokat a munkáltató csak a
Munka Törvénykönyvében meghatározott jog, vagy kötelezettség teljesítése céljából
kezel.
(5) A személyes adatok címzettjei: a munkáltató vezetője, munkáltatói jogkör
gyakorlója és utasítási joggal rendelkező felettese, az Adatkezelő munkaügyi
feladatokat ellátó munkavállalói és a jelen szabályzat mellékletét képező
„adattovábbítások nyilvántartása” elnevezésű nyilvántartásban rögzített
adatfeldolgozók.
(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: Jelen szabályzat függelékében adat
fajtánként részletezettek szerint.
(7) Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a
Munka törvénykönyvén alapul és szerződés teljesítéséhez, vagy jogi kötelezettség
teljesítéséhez szükséges.
(8) A munkáltató a munkaszerződés megkötésével egyidejűleg a jelen szabályzat
melléklete szerinti Tájékoztató átadásával tájékoztatja a munkavállalót személyes
adatainak kezeléséről és személyhez fűződő jogairól.
Munkahelyi kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés
(1) Adatkezelő a székhelyén, egyes telephelyein, az ügyfélfogadásra nyitva álló
helyiségeiben vagyonvédelem céljából elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz,
amely kép rögzítést tesz lehetővé, ez alapján személyes adatnak tekinthető az
érintett magatartása is, amit a kamera rögzít.
(2) Ezen adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.
(3) Az elektronikus megfigyelőrendszer adott területen történő alkalmazásának
tényéről jól látható helyen, jól olvashatóan, a területen megjelenni kívánó harmadik
személyek tájékozódását elősegítő módon figyelemfelhívó jelzést, tájékoztatást kell
elhelyezni. A tájékoztatást minden egyes kamera vonatkozásában meg kell adni. Ez
a tájékoztatás tartalmazza az elektronikai vagyonvédelmi rendszer által folytatott
megfigyelés tényéről, valamint a rendszer által rögzített, személyes adatokat
tartalmazó kép- és hangfelvétel készítésének, tárolásának céljáról, az adatkezelés
jogalapjáról, a felvétel tárolásának helyéről, a tárolás időtartamáról, a rendszert
alkalmazó (üzemeltető) személyéről, az adatok megismerésére jogosult személyek
köréről, továbbá az érintettek jogaira és érvényesítésük rendjére vonatkozó
rendelkezéseiről szóló tájékoztatást is. A tájékoztatás mintáját jelen szabályzat
melléklete tartalmazza.
(4) A rögzített felvételek felhasználás hiányában maximum 3 (három) munkanapig
őrizhetők meg. Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített kép felvételt, valamint
más személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként
kívánják felhasználni.
(5) Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel adatának rögzítése érinti, a
képfelvétel rögzítésétől számított három munkanapon belül jogának vagy jogos
érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg,
illetve ne törölje.
(6) Nem lehet elektronikus megfigyelőrendszert alkalmazni olyan helyiségben,
amelyben a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti, így különösen öltözőkben,
zuhanyzókban, az illemhelyiségekben, továbbá az olyan helyiségben sem, amely a
munkavállalók munkaközi szünetének eltöltése céljából lett kijelölve.
(7) Ha a munkahely területén jogszerűen senki sem tartózkodhat - így különösen
munkaidőn kívül vagy a munkaszüneti napokon - akkor a munkahely teljes területe
(így például az öltözők, illemhelyek, munkaközi szünetre kijelölt helyiségek)
megfigyelhető.
(8) Az elektronikus megfigyelőrendszerrel rögzített adatok megtekintésére a
törvényben erre feljogosítottakon kívül a jogsértések feltárása és a rendszer
működésének ellenőrzése céljából a kezelő személyzet, a munkáltató vezetője és
helyettese, továbbá a megfigyelt terület munkahelyi vezetője jogosult.
Szerződéshez kapcsolódó adatkezelések
Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők nyilvántartása
(1) Az Adatkezelő szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése,
megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként
szerződött természetes személy jelen szabályzat függelékében meghatározott
adatait.
Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés
megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez
szükséges.
A személyes adatok címzettjei: az Adatkezelő ügyfélkiszolgálással kapcsolatos
feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó
munkavállalói, és adatfeldolgozói.
A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.
(2) Az érintett természetes személlyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell,
hogy az adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul, ez a tájékoztatás
történhet a szerződésben is. Az érintettet személyes adatai adatfeldolgozó részére
történő átadásáról tájékoztatni kell. A természetes személlyel kötött szerződéshez
kapcsolódó adatkezelési tájékoztató szövegét jelen melléklete tartalmazza.
Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek
elérhetőségi adatai
(1) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe,
telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója.
(2) A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy partnerével
kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás,
(3) Az adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdeke (az érdekmérlegelési vizsgálat
az Adatkezelő adatvédelmi dokumentumai között került elhelyezésre)
(3) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság
ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.
(4) A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az
érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 évig.
Az ügyfélszolgálati telefonos hangfelvétel készítése
(1) Az Adatkezelő az ügyfélszolgálatával történő telefonos kommunikációt az
értékesítések, szolgáltatások teljesítése, illetve az arról való tájékoztatás céljából
hangfelvétellel rögzíti. Ezen adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.
(2) A hangfelvétel készítéséről az érintettet a hívás elején tájékoztatni kell, és
hozzájárulását kell kérni.
(3) A telefonbeszélgetések rögzítésénél a jelen szabályzat függelékében
meghatározott adatokat tároljuk.
(5) A telefonbeszélgetéseket Adatkezelő 5 évig őrzi. A rögzített hanganyagok
telefonszám és a beszélgetés dátuma alapján visszakereshetők.
(6) Az ügyfélszolgálati telefonos hangfelvétel készítése kapcsolódó adatkezelési
tájékoztató szövegét jelen melléklete tartalmazza.
Látogatói adatkezelés az Adatkezelő honlapján - Tájékoztatás sütik
(cookie) alkalmazásáról
(1) A Sütik (cookie-k) rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a
felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs,
internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája
létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie,
amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás
biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az
állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig marad a
számítógépen, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság irányelvei
alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához
elengedhetetlenül szükségesek] csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó
eszközén elhelyezni.
(2) A felhasználó hozzájárulását nem igénylő sütik esetében a honlap első
látogatása során kell tájékoztatást nyújtani. Nem szükséges, hogy a sütikre
vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő, ha a
honlap üzemeltetői röviden összefoglalják a tájékoztatás lényegét, és egy linken
keresztül utalnak a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.
(3) A hozzájárulást igénylő sütik esetében a tájékoztatás kapcsolódhat a honlap első
látogatásához is abban az esetben, ha a sütik alkalmazásával együtt járó
adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik. Amennyiben a süti
alkalmazására a felhasználó által kifejezetten kért funkció igénybevételéhez
kapcsolódóan kerül sor, akkor a tájékoztatás is megjelenhet e funkció
igénybevételéhez kapcsolódóan. Ebben az esetben nem szükséges az, hogy a
sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő egy
rövid összefoglaló a tájékoztatás lényegéről, és egy linken keresztül utalás a teljes
körű tájékoztató elérhetőségére.
(4) A honlapon a sütik alkalmazásáról a látogatót a jelen szabályzat melléklete
szerinti adatkezelési tájékoztatóban tájékoztatni kell. E tájékoztatóval az Adatkezelő
biztosítja, hogy a látogató a honlap információs társadalommal összefüggő
szolgáltatásainak igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor
megismerhesse, hogy az Adatkezelő mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat
kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok
kezelését is.
 
Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés
 
(1) A honlapon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre
vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai
kezeléséhez. Tilos a négyzet előre bejelölése. A feliratkozás során a jelen szabályzat
melléklete szerinti Adatkezelési tájékoztatót egy linkkel elérhetővé kell tenni. A
hírlevélről az érintett a hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának használatával, vagy
írásban, vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a
hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát
haladéktalanul törölni kell.
(2) A kezelhető személyes adatok körét jelen szabályzat függeléke tartalmazza.
(3) A személyes adatok kezelésének célja:
1. Hírlevél küldése az Adatkezelő termékei, szolgáltatásai tárgyában
2. Reklámanyag küldése
(4) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
(5) A személyes adatok címzettjei: az Adatkezelő ügyfélszolgálattal, marketing
tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként
az Adatkezelő IT szolgáltatója munkavállalói a tárhely szolgáltatás teljesítése
céljából.
(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevél szolgáltatás fennállásáig,
vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).
Adatkezelés az Adatkezelő Közösségi oldalán/oldalain
(1) Az Adatkezelő termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából
Facebook oldalt tart fenn.
(2) Az Adatkezelő Facebook oldalán feltett kérdés nem minősül hivatalosan
benyújtott panasznak.
(3) Az Adatkezelő Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat
az Adatkezelő nem kezeli.
(4) A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.
(5) Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén az Adatkezelő előzetes
értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.
(6) Az Adatkezelő nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő
adattartalmakért, hozzászólásokért. Az Adatkezelő nem felel semmilyen, a Facebook
működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének
megváltoztatásából fakadó problémáért.
(7) A Facebook adatkezelőként jár el, amikor az emberek által közvetlenül a
Facebooknak megadott információk alapján jelenít meg hirdetéseket az
embereknek, illetve olyan adatok kapcsán is, amelyeket a Facebook akkor kap,
amikor különböző webhelyek és alkalmazások a Facebook képpontját és SDK-ját
telepítik. Ilyen esetekben a Közösségi oldal felelős az adatvédelmi előírások
betartásáért.
(8) A Facebook „adatfájl alapján létrehozott egyéni célközönség” termékének
használata esetén az Adatkezelési szabályozások betartásáért Adatkezelő a felelős,
ez az egyetlen olyan eset amikor a Facebook Adatfeldolgozóként jár el. Tekintettel
arra, hogy Adatkezelő továbbítja az Érintettek személyes adatait a Facebooknak. Ez
esetben a hozzájárulás beszerzésért Adatkezelő felelős, a hozzájárulás
beszerzéséhez szükséges nyilatkozatot jelen szabályzat melléklete tartalmazza.
(9) Jelen fejezet szabályai irányadóak Adatkezelő Linkedin, Instagram, Google+,
Youtube oldalaira is.
Adatkezelés az Adatkezelő webáruházában
(1) Az Adatkezelő által működtetett webáruházban történő vásárlás szerződésnek
minősül, figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.
évi CVIII. törvény 13/A.§-ára, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések
részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre is. Webáruházban
történő vásárlás esetén az adatkezelés jogcíme: Rendelet 6. cikk (1) bekezdése b)
(az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az
egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő
lépések megtételéhez szükséges).
(2) Az Adatkezelő , mint szolgáltató az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása,
módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak
számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából
kezelheti a webáruházban regisztráló, vásárló azonosításához szükséges
természetes személyazonosító adatait és lakcímét a 2001. évi CVIII. törvény
13/A.§(1) bekezdés jogcímén, továbbá hozzájárulás jogcímén a telefonszámát, e-mail
címét, bankszámlaszámát, online azonosítóját.
(3) Az Adatkezelő számlázás céljából kezelheti az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes
személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének
időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat, a 2001. évi CVIII. törvény
13/A.§(2) bekezdés jogcímén.
(5) A személyes adatok kezelésének időtartama jelen szabályzat függelékében adat
fajtánként részletezett időtartamig.
(6) A webáruházban történő vásárlás során a jelen szabályzat mellékletét képező
Adatkezelési tájékoztatót egy linkkel elérhetővé kell tenni.
Direkt marketing célú adatkezelés
(1) Ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személynek,
mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (közvetlen
üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más
egyéni kommunikációs eszköz útján - a 2008. évi XLVIII. törvényben meghatározott
kivétellel - kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen
egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.
(2) Az Adatkezelő által reklám-címzetti megkeresés céljára kezelhető személyes
adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online
azonosítója.
(3) A személyes adatok kezelésének célja az Adatkezelő tevékenységéhez
kapcsolódó direkt marketing tevékenység folytatása, azaz reklámkiadványok,
hírlevelek, aktuális ajánlatok nyomtatott (postai) vagy elektronikus formában (email)
történő rendszeres vagy időszakonkénti megküldése a regisztrációkor
megadott elérhetőségekre.
(4) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
(5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: az Adatkezelő
ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként
az Adatkezelő IT szolgáltatója szerverszolgáltatást végző munkavállalói, postai
kézbesítés esetén a Posta munkavállalói.
(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.
(7) A direkt marketing célú adatkezeléshez való hozzájárulásra a jelen szabályzat
„hozzájáruló nyilatkozat” alkalmazható.
Be- és kiléptetéssel kapcsolatos adatkezelés
(1) Adatkezelő – Adatkezelővel munkaviszonyban nem álló, külső vendégei számára
- beléptető rendszert működtet, amelyre vonatkozó adatkezelési tájékoztatót jelen
szabályzat melléklete tartalmazza.
(2) A kezelhető személyes adatok körét jelen szabályzat függeléke tartalmazza.
(3) Az adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdeke.
(4) A személyes adatok kezelésének célja: vagyonvédelem.
(5) A személyes adatok címzettjei: az Adatkezelőnél az ügyvezetés, valamint
adatfeldolgozóként az Adatkezelő vagyonvédelmi megbízottjának foglalkoztatottjai.
(6) A személyes adatok kezelésének időtartama: 24 óra.
Kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés
(1) Adatkezelő a székhelyén, egyes telephelyein, az ügyfélfogadásra nyitva álló
helyiségeiben vagyonvédelem céljából elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz,
amely kép rögzítést tesz lehetővé, ez alapján személyes adatnak tekinthető az
érintett magatartása is, amit a kamera rögzít.
(2) Ezen adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.
(3) Az elektronikus megfigyelőrendszer adott területen történő alkalmazásának
tényéről jól látható helyen, jól olvashatóan, a területen megjelenni kívánó harmadik
személyek tájékozódását elősegítő módon figyelemfelhívó jelzést, tájékoztatást kell
elhelyezni. A tájékoztatást minden egyes kamera vonatkozásában meg kell adni. Ez
a tájékoztatás tartalmazza az elektronikai vagyonvédelmi rendszer által folytatott
megfigyelés tényéről, valamint a rendszer által rögzített, személyes adatokat
tartalmazó kép- és hangfelvétel készítésének, tárolásának céljáról, az adatkezelés
jogalapjáról, a felvétel tárolásának helyéről, a tárolás időtartamáról, a rendszert
alkalmazó (üzemeltető) személyéről, az adatok megismerésére jogosult személyek
köréről, továbbá az érintettek jogaira és érvényesítésük rendjére vonatkozó
rendelkezéseiről szóló tájékoztatást is. A tájékoztatás mintája jelen szabályzat
melléklete tartalmazza.
(4) A megfigyelt területre belépő harmadik személyekről (ügyfelek, látogatók,
vendégek) kép és hangfelvétel a hozzájárulásukkal készíthető és kezelhető. A
hozzájárulás ráutaló magatartással is megadható. Ráutaló magatartás különösen, ha
a természetes személy a megfigyelt területre az oda kihelyezett elektronikus
megfigyelő-rendszer alkalmazásáról tájékoztató jelzés, ismertetés ellenére bemegy.
(5) A rögzített felvételek felhasználás hiányában maximum 3 (három) munkanapig
őrizhetők meg. Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített kép felvételt, valamint
más személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként
kívánják felhasználni.
(6) Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel adatának rögzítése érinti, a
képfelvétel rögzítésétől számított három munkanapon belül jogának vagy jogos
érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg,
illetve ne törölje.
(7) Nem lehet elektronikus megfigyelőrendszert alkalmazni olyan helyiségben,
amelyben a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti.
(8) Az elektronikus megfigyelőrendszerrel rögzített adatok megtekintésére a
törvényben erre feljogosítottakon kívül a jogsértések feltárása és a rendszer
működésének ellenőrzése céljából a kezelő személyzet, a munkáltató vezetője és
helyettese, továbbá a megfigyelt terület munkahelyi vezetője jogosult.
 
V. FEJEZET
EGYÉB ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK
 
V.1. Adatbiztonsági intézkedések
(1) Az Adatkezelő valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a
személyes adatok biztonsága érdekében köteles megtenni azokat a technikai és
szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a
Rendelet és az Infotv., érvényre juttatásához szükségesek.
(2) Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy
jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan
nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.
(3) Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli. A
munkavállalókkal a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási
kötelezettséget ír elő, amelyre jelen szabályzat melléklete szerinti munkavállalói
nyilatkozatot kell alkalmazni. A személyes adatokhoz való hozzáférést az Adatkezelő
jogosultsági szintek megadásával korlátozza.
(4) Az Adatkezelő az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel
látja el.
(5) Az Adatkezelő az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes
program útján végzi, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A
program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények
között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében
erre szükségük van.
(6) A személyes adatok automatizált feldolgozása során az Adatkezelő és az
adatfeldolgozók további intézkedésekkel biztosítja:
a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi,
adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat
adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy
továbbíthatják;
d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat,
mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során